ORF-betlémské svĕtlo pokoje

ORF-betlémské svĕtlo pokoje

"ORF-betlémské svĕtlo pokoje" předávají od roku 1989 skauti z Vídnĕ do více než dvaceti zemí Evropy. V roce 2000 se poprvé dostalo do Severní Ameriky.

Myšlenka „ORF-betlémského svĕtla pokoje“ úzce souvisí s narozením Ježíše. Připomíná zvĕstování pokoje na pastvinách pastýřů před více než 2000 lety. Rozdělování svĕtla lidem je proto třeba zamĕřit k bezprostřední blízkosti vánočním svátkům.

Již od počátku rozdĕlování svĕtla pokoje jsou mnozí lidé k dispozici této službĕ sdílení pokoje. Je proto smysluplné usilovat o dodržování společného termínu rozdĕlování s tĕmito osobami, případnĕ skupinami, eventuálnĕ koordinovat slavnostní předávání svĕtla svĕtským nebo církevním osobnostem.

Je třeba zachovat souvislosti symboliky, vychzející z daného podnĕtu. Veškeré zmínky o tomto moderním vánočním zvyku ve sdĕlovacích prostředcích, příp. na webových stránkch, by mĕly podporovat jednak to, co je na tomto zvyku současné, tak i jeho původ a kořeny.